Praktijk

Samengroeien

Contact

Praktijk Samengroeien
Kaardenstekerstraat 4
4813 LP Breda
Tel : 076-5155288
Mobiel : 06-42924553
contact@praktijk-samengroeien.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK SAMENGROEIEN
1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Praktijk Samengroeien. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
2.Bedrijfsomschrijving
Praktijk Samengroeien is opgericht door Suzanne Bosselaar en is gevestigd in Breda. Praktijk Samengroeien is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62490311
3.Definities
a. Opdrachtnemer: Praktijk Samengroeien.
b. Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer, te weten de klant en/of diens vertegenwoordiger.
c. Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, betreffende een overeengekomen levering van diensten.
4.Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zoals opgesteld in het SKJ-beleid.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.
c. De uitvoering van de overeenkomst kan pas plaatsvinden nadat een beschikking is afgegeven, er afspraken zijn gemaakt en vastgelegd over financiering via PGB of er een offerte is ondertekend voor particuliere betaling.
d. Opdrachtgever is wettelijk verplicht alle jeugdige klanten te registreren in ‘Zorg voor Jeugd’, zodat alle betrokkenen die met de jeugdige werken verplicht zijn samen te werken aan de juiste begeleiding en hulpverlening.
5.Tarieven
De tarieven die Praktijk Samengroeien vraagt verschillen door verschillende redenen: De soort begeleiding, de zwaarte van de vraag of beperking van de klant, de vorm van financiering.
a. Als er een beschikking afgegeven is voor jeugdhulp voor AWBZ zorg liggen de tarieven vast conform de gemeente waaruit de beschikking is afgegeven.
b. Vindt de financiering plaats vanuit een PGB of particuliere financiering gelden de uurtarieven die op de website staan vermeld.
c. Ook heeft Praktijk Samengroeien het recht om vergoedingen te vragen tijdens de begeleiding, mits dit van te voren is besproken met de opdrachtnemer. De hoogte van de vergoedingen staan vermeld op de website.
d. Praktijk Samengroeien heeft het recht om per nieuw kalenderjaar de prijzen de wijzigen.
6.Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling van particuliere opdrachten en de vergoedingen, ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 8 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten op te schorten.
7.Verhindering/opzegging begeleiding
Indien bij verhindering de begeleiding tenminste 48 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging of ziekte binnen 48 uur wordt het overeengekomen tarief in rekening gebracht. Bij ziekte van de opdrachtnemer worden er geen uren gedeclareerd. Voor opzegging van de begeleiding geldt een opzegtermijn van een maand voor beide partijen. Opzegging kan per 1e of 15e van de maand.
8.Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
9.Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens gedrag en de consequenties hiervan, gedurende de periode van begeleiding als de periode daarna.
10.Klachtenprocedure
Conform de interne klachtenprocedure kan de opdrachtgever-of een derde namens hem- hierna te noemen de klager, een klacht indienen tegen de opdrachtnemer.
Bij sterke voorkeur is de interne klachtenprocedure eerst bewandeld.
De interne klachtenprocedure houdt in dat de opdrachtgever en/of vertegenwoordiger van de klant een persoonlijk gesprek aanvraagt om zijn onvrede te uiten.
Komen we er niet uit met een gesprek, dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden.
Klachten dienen schriftelijk, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en handtekening te worden ingediend binnen een termijn van 10 weken na het ontstaan van de klacht. Ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd binnen een termijn van 5 dagen.
Degene waarover wordt geklaagd en de klager worden altijd in staat gesteld om gehoord te worden, waar mogelijk schriftelijk, voor zover noodzakelijk of wenselijk voor betrokkene(n) zal dit mondeling geschieden. Klager en beklaagde mogen zich laten bijstaan. Mochten klager en beklaagde er niet samen uitkomen, kan een externe ingeschakeld worden van ZZP Nederland, waar opdrachtnemer bij aangesloten is.
11.Geheimhouding
Alle informatie die tijdens de begeleiding besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Opdrachtnemer houdt een dossier bij voor eigen gebruik. Ook wordt er een begeleidingsplan opgesteld met doelen waaraan gewerkt gaat worden. (Zie ook privacyverklaring/kwaliteitshandboek).
In overleg met de klant kan besloten worden om derden in te lichten en te raadplegen. In geval van gevaar voor opdrachtnemer, opdrachtgever, bepaalde personen of de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen, zodat gevaar voorkomen kan worden. Indien opdrachtnemer op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.
12. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 
Deze pagina is voor het laatst aangepast: 10-09-2018